načítavanie architekti
Späť na prehľad

Administratívno-obytný komplex v križovatke

Riešené územie sa nachádza na rohu viacúrovňovej križovatky Bajkalskej a Záhradnickej ulice. Pozemok, na ktorom je stavba situovaná, má mierne zvlnený terén od ulice zvýšený o 1 podlažie. V blízkosti križovatky sa nachádzajú funkcie administratívy, bývania, občianskej vybavenosti a rekreácie. Južne od parcely sa nachádza územie, ktoré má podobný charakter ako pôvodná zástavba na riešenej parcele – rozvojová zóna.

Aj z tohto hľadiska možno očakávať v blízkej budúcnosti transformáciu tejto oblasti, preto by nová zástavba na riešenom pozemku mala byť na to pripravená. Frekventovaná križovatka môže vytvárať problém nadmerného hluku, ktorý musíme v projekte eliminovať.

 

Urbanistické riešenie

Projekt je mestským blokom s radom pravidelných štvorcov, ktoré sú diagonálne rozmiestnené a kopírujú tvar križovatky. Zástavba je situovaná na hranici križovatky v dvoch líniach štvorcov. V prvej línií smerom do križovatky je uvažovaná administratívna funkcia s orientáciou na severnú stranu a s výhľadom na Štrkovecké jazero. V druhej línií sú objekty bývania, ktoré sa priestorovým riešením otváraju na juh a západ do parku. Takto sme uvolnili vnútorný priestor a vytvorili vnútroblok fungujúci pre obyvateľov a pracujúcich v komplexe, ktorý prepája jednotlive funkcie a vytvára akýsi mikrosvet s mixom funkcií viažúcich sa na charakter prostredia. Vo vnútrobloku sú plánované komerčné prevádzky a vybavenosť. Celý návrh rozmiestnenia zástavby je podporený vegetačnými a zelenými plochami, ktoré svojím rozmiestnením tvoria zákutia pre rôzne charaktery a možnosti využívania verejných plôch. Zástavba výškovo narastá smerom ku Bajkalskej ulici a vrcholí výškovou budovou, ktorá vytvára landmark územia a dopĺňa nejasnú urbanistickú štruktúru.

 

Architektonické a výtvarné riešenie

Riešené objekty vychádzajú priamo z danej lokality – či už vývoj hmoty alebo návrhy fasád. Návrh vychádza najmä z hlavných dopravných osí, ktoré obklopujú územie. Preto sme sa snažili vytvoriť chránené územie – vnútroblok, ktorý nebude zaťažený nadmerným hlukom z križovatky. Okolitá zástavba definovala podlažnosť objektov. Na Záhradníckej ulici výškovo nadväzuje na susediaci polyfunkčný komplex Octopus a dotvára mestský charakter územia. Podlažnosť objektu výškovo narastá ku Bajkalskej. Fasáda objektu používa silný raster a opakujúce sa prvky. Fasáda reaguje svojím členením na orientáciu slnka, percentuálne viac sa uzatvára na južnú a západnú stranu. Tieniace prvky dotvárajú nepravidelnosť a dynamiku fasády. Tak isto je veľký dôraz kladený na zeleň a vegetáciu, ktorá dotvára charakter stavby. Vegetácia smerom z vnútro blokového parku vytvára vertikálny park na fasáde, zvyšuje biodiverzitu mesta. Ustupujúca kaskádovitá hmota umožňuje prenikanie väčšieho množstva prirodzeného svetla do bytov a vytvára priestor pre terasovité zelené priestory a balkóny.

 

Dispozičné a prevádzkové riešenie

Dispozičné riešenie navrhovanej stavby vychádza z hmoty objektu a požiadaviek obyvateľov a užívateľov komplexu. Celý komplex je rozdelený na sekcie administratívy, bývania, prechodného bývania a občianskej vybavenosti. Prepojenie sekcií je pomocou hromadnej podzemnej garáže a prostredníctvom exteriérového centrálneho priestoru. Centrálny priestor tvorí park s námestím a kaviarňou. V parteri sa okrem komerčných prevádzok nachádzajú aj jednotlivé vstupné priestory do bytov. Živý parter je otvorený smerom do parku – do priestoru „hlavného zážitku“.

Zobraziť viac menej

detail photo

poloha

Bratislava

účel stavby

Bývanie, Administratíva, Rekreácia

Typ stavby

Novostavba

Rok

2019